purple orange blue grey
 • transparent
  slider
  Welcome to Directorate of
  Accounts & Treasuries
  Government of Gujarat
  Directorate of Accounts & Treasuries, under Finance Department
  in the state, accounts for the functioning of
  all Treasuries and Pay & Accounts Offices.
 • transparent
  slider2
  Welcome to Directorate of
  Accounts & Treasuries
  Government of Gujarat
  Directorate of Accounts & Treasuries, under Finance Department
  in the state, accounts for the functioning of
  all Treasuries and Pay & Accounts Offices.
 • transparent
  slider1
  Welcome to Directorate of
  Accounts & Treasuries
  Government of Gujarat
  Directorate of Accounts & Treasuries, under Finance Department
  in the state, accounts for the functioning  of
  all Treasuries and Pay & Accounts Offices.

Contact Us

Directorate of Accounts & Treasuries
“Vima Lekha Bhavan”, Block No. – 17, Dr. Jivaraj Mehta Bhavan Complex,
Old Sachivalaya, Sector-10-B, Gandhinagar – 382 010,
Ph. (079) 232 54506, Fax. (079) 232 59760, E-mail : dir-dat@gujarat.gov.in


No.Name of OfficersDesignationOffice PhoneE-mail
1 Shri B M Chavda Director 54506 dir-dat@gujarat.gov.in
2 Shri A H Trivedi PPS to DAT 54506 pa2dir-dat@gujarat.gov.in
3 Shri M P Pujara Joint Director (EDP) 56345 jtdiredp-dat@gujarat.gov.in
4 Shri S G Patel Joint Director (Admin) 54394 jtdiradm-dat@gujarat.gov.in
5 Shri R T Shah Joint Director (TC) 54440 dydir1-dat@gujarat.gov.in
6 Kum J V Dave Deputy Director (Adm.) I/C 54792 dydir-dat@gujarat.gov.in
7 Shri S R Shukla Accounts Officer (EDP) 56337 ao-dat@gujarat.gov.in
8 Shri N N Shah Accounts Officer (Training) 54980 ao-trng-dat@gujarat.gov.in
9 Shri S A Chavda Accounts Officer (PVU) 52228
10 Shri H B Patel Accounts Officer (TC) 56359 ao-sys-dat@gujarat.gov.in
11 Kum J V Dave Accounts Officer (Bill Budget) 54792 ao-bill-dat@gujarat.gov.in
12 Shri Uday Bhayani Accounts Officer (EDP) 56340 ao-edp-dat@gujarat.gov.in
13 Shri R S Chaudhary Accounts Officer (ITO) 56552, 56549 tio-dat@gujarat.gov.in
14 Shri D T Shukla Accounts Officer (ITO-Pension) 56552, 56549
15 Shri S K Shah Accounts Officer (Admin -NGO)  54794 aoadm-dat@gujarat.gov.in
16 Shri D K Mehta Accounts Officer (Admin -GO) 54794 aoadm-dat@gujarat.gov.in
17 Shri S S Shah Accounts Officer (EDP) 56339 ao1-edp-dat@gujarat.gov.in
18 Shri N V Bavalia Accounts Officer (TC) 57308
19 Shri H K Bhatt Accounts Officer (HDFC) 57308 aohdfc-dat@gujarat.gov.in
20
Shri S K Shah (I/C)
Accounts Officer (Record)
54794


  

No.BranchSuperintendentOffice Phone(Tata)E-mail Address
1 CONF. ROOM
56572
2 Adm–Rec. Shri M.M.Laheri 56550
3 Adm–G.O. Shri K.M.Raval 56556 supt-admin-dat@gujarat.gov.in
4 Adm–NGO-1 Shri K.B.Patel 54983 supt-admin-ngo-dat@gujarat.gov.in
5 Adm–NGO-2
56554 supt-admin-ngo2-dat@gujarat.gov.in
6 Adm-NGO-3
55865 supt-admin-ngo3-dat@gujarat.gov.in
7 Adm–Exam
56351 supt-exam-dat@gujarat.gov.in
8 Adm ,Sr. Court
56351
9 Adm – Bill Kum.Khushbhu Patel 54512 supt-bill-dat@gujarat.gov.in
10 Adm–Bud Shri M.V.Pandya 52228
11 TC Shri A.M.Parmar
Shri J.M. Thakkar
Shri M.J.Vaishnav
Shri Prakash Sahita
54994
55864
supt-tc-dat@gujarat.gov.in
12 SVO (State) Shri C. R. Patel
54996

13 ITO Shri G.D.Thakkar 53207

14 GI &HDFC Ms.Shivani C.Thakkar 54992
15 EDP Cell Shri Parag Trivedi
Shri D G Darji
Shri V C Mehta
Ms Alpaben Pethani
Ms. Gayatri R. Patel
56342
56343
supt-edp-dat@gujarat.gov.in
edpcell-dat@gujarat.gov.in
edpmgr1-dat@gujarat.gov.in
edpmgr4-dat@gujarat.gov.in
edpmgr3-dat@gujarat.gov.in
edpmgr2-dat@gujarat.gov.in
edpmgr5-dat@gujarat.gov.in
16 Training Centre Shri Nikunj Prajapati 56355